Cách tính sơn nhà

Đơn hàng dự toán cho công trình
STT Hệ sơn Sản phẩm ĐVT Mã màu Bề mặt sơn màu Số lượng
1 Sơn lót nội thất
Chọn sơn lót nội thất
{{sonlotnoithat()}}
2 Sơn trắng trần
Chọn sơn trắng trần
{{sontrangtran()}}
3 Sơn màu nội thất
Chọn sơn màu nội thất
{{sonnoithatmau()}}
4 Sơn lót ngoại thất
Chọn sơn lót ngoại thất
{{sonlotngoaithat()}}
5 Sơn chống thấm
Chọn sơn chống thấm
{{sonchongtham()}}
6 Sơn màu ngoại thất
Chọn sơn màu ngoại thất
{{sonmaungoaithat()}}
STT Thông tin công trình Thông số right arrow Diện tích tường cần phải sơn m2 M2
1 Chiều dài nhà (m) Tổng diện tích tường trong nhà cần sơn
{{(dientichtran()+dientichsonnoithat()|round)|| null}}
2 Chiều rộng nhà (m) Diện tích trần nhà cần sơn trắng
{{(dientichtran()|round) || null}}
3 Số tầng nhà Diện tích tường trong nhà cần sơn màu
{{(dientichsonnoithat()|round) || null}}
4 Chiều cao trung bình 1 tầng (m) Tổng diện tích ngoài trời cần sơn
{{((dientichsonnoithat()/2.5)|round) || null}}
5 Số mặt sơn màu ngoài nhà Diện tích tường ngoài trời sơn chống thấm
{{ ((dientichsonnoithat()/5)|round) || null}}
6 Số mặt sơn chống thấm bên ngoài nhà Diện tích tường ngoài trời sơn màu
{{ ((dientichsonnoithat()/5)|round ) || null}}